PZP kalkulačka a základné pojmy

Každé vozidlo na ceste musí mať PZP, najlepšie cez kalkulačkuV prípade, že sa chystáte uzatvoriť poistenie zodpovednosti vášho vozidla, bolo by dobré, aby ste mali prehľad aspoň v základných pojmoch. Môžete sa tak vyhnúť viacerým nedorozumeniam. A ako už určite viete, neznalosť zákona neospravedlňuje. Takže tu vám ponúkame aspoň niekoľko základných pojmov, ktoré sa vám pri uzatváraní cez PZP kalkulačku cez Uzavripzp určite zídu.

Povinné zmluvné poistenie

Pod pojmom povinné zmluvné poistenie, skrátene PZP, rozumieme poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Na jeho základe sa v prípade spôsobenia škodovej udalosti uhrádzajú náklady poškodenému. Povinnosť uzavrieť si ho stanovuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení. Podľa neho musí mať každé motorové vozidlo, prípojné vozidlo s evidenčným číslom, tiež špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, akými sú napr. priemyselné a poľnohospodárske stroje uzatvorené poistenie zodpovednosti.

PZP kalkulačka

PZP kalkulačka je užitočná pri výpočte a porovnaní ceny poistenia od rôznych poisťovní. V súčasnosti ju nájdete už na každej stránke poisťovní a tiež sprostredkovateľov poistenia. Veľmi dobre vám poslúži aj PZP online kalkulačka na výpočet povinného zmluvného poistenia. V troch jednoduchých krokoch si rýchlo a jednoducho vypočítate cenu poistky práve na vaše vozidlo. Kľudne aj najlacnejšie PZP. V prvom kroku vyplníte údaje o vozidle, ako napr.:

 • okres, kde sa vozidlo nachádza,
 • účel použitia,
 • továrenská značka a model,
 • rok výroby,
 • objem a výkon motora,
 • prevádzková hmotnosť a palivo.

V ďalšom kroku v PZP kalkulačke budú potrebné informácie o držiteľovi a vlastníkovi vozidla. Tieto sú:

 • mesto a PSČ trvalého bydliska,
 • právna forma držiteľa,
 • dátum narodenia,
 • séria a číslo vodičského preukazu,
 • odkedy je klient vlastníkom vodičského oprávnenia,
 • či už spôsobil škodovú udalosť a dobu bezškodového priebehu.

V treťom poslednom kroku je potrebné ešte uviesť niekoľko údajov o poistení a informácií pre uplatnenie zliav a bonusov. Čiže vyplníte:

 • v ktorej spoločnosti je vozidlo doteraz poistené,
 • odkedy by nové poistenie malo začať,
 • vyberiete si frekvenciu platieb poistného,
 • následne uvediete, či máte dieťa do 15 rokov,
 • či máte účet v OTP banke
 • a či máte uzatvorené aj iné poistenie.

Na základe vami zadaných údajov vám PZP kalkulačka vygeneruje za malú chvíľu všetky relevantné ponuky pre vaše vozidlo. Následne môžete v prípade záujmu rovno uzavrieť vybrané povinné poistenie.

Dobre si vyberte dĺžku obdobiaPoistné obdobie

Je to časový úsek, na ktorý sa dojednáva poistenie. Platnosť poistného obdobia je zväčša jeden rok. Pokiaľ sa s poisťovňou nedohodnete inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistenie pritom nadobúda účinnosť od polnoci nasledujúceho dňa od uzavretia zmluvy. Ak ale vaše poistenie zanikne z dôvodu neplatenia poistného, nové zmluvné poistenie bude platné až po zaplatení čiastky za prvé obdobie. Kedykoľvek však máte právo od zmluvy odstúpiť a poistku vypovedať.

Zelená karta

Zelená karta slúži ako doklad o uzavretom povinnom zmluvnom poistení. Pri dopravnej kontrole policajnou hliadkou na území SR, sa musíte preukázať touto zelenou kartou, preto je nevyhnutné, aby ste ju nosili vždy vo vašom vozidle. Ak by ste ju nemali pri sebe, hrozí vám pokuta.

Pri uzatvorení kalkulačkou PZP online vám poisťovňa poskytne tzv. dočasnú zelenú kartu, ktorú si samy vytlačíte. Riadnu zelenú kartu vám zašle poštou po zaplatení prvého poistného na účet poisťovne, spravidla je to do jedného mesiaca od uzatvorenia zmluvy.

Zelená karta musí obsahovať informácie o držiteľovi vozidla a aj základné údaje o aute, ako:

 • typ vozidla,
 • model,
 • značka,
 • výrobné číslo vozidla,
 • EČV,
 • číslo osvedčenia o evidencii vozidla,
 • informáciu o období platnosti PZP
 • a tiež poisťovňu, ktorá zelenú kartu vydala.

Zelená karta je zároveň potvrdenie o uzavretí zodpovednosti vozidla v medzinárodne dohodnutom formáte. Slúži na preukázanie poistenia vozidla pri cestnej kontrole v zahraničí.

Zelená karta je vystavená na celú poistnú dobu platnosti zmluvy alebo na jedno poistné obdobie. Po zániku ich musíte vrátiť poisťovni.

V asistenčných službách môže byť aj odtiahnutie vozidlaAsistenčné služby a PZP kalkulačka

Súčasťou povinného zmluvného poistenia sú už dnes štandardne aj asistenčné služby. Každá poisťovňa si sama určuje ich rozsah aj poistné krytie. Ponuka poisťovní v tomto bode býva podobná, no bude lepšie, ak sa na konkrétne služby budete informovať priamo u poskytovateľa.

Najčastejšie si pod asistenčnými službami môžete predstaviť služby ako príchod technika na miesto nehody, oprava vozidla na mieste v prípade nepojazdnosti následkom nehody alebo poruchy, odtiahnutie vozidla, prípadne náklady na úschovu vozidla, taktiež vám poisťovňa poskytne náhradné ubytovanie, náklady na prepravu do miesta bydliska po nehode resp. poruche na automobile alebo pri jeho odcudzení. Asistenčné služby môžete využiť aj pri strate alebo zabuchnutí kľúčov, defekte, nedostatku paliva alebo vybití batérie.

V prípade, že ste sa dostali do podobnej situácie, je potrebné, aby ste zavolali na kontakt asistenčných služieb vašej poisťovne. Preto je dobré, aby ste mali pri sebe vždy tento kontakt. Ani neviete, kedy sa vám môže zísť.

Územná platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie má limitovaný dosah, samozrejme sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky. Taktiež je platné v členských štátoch Európskej únie a aj cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Všetky krajiny, ktorých sa to týka sú vyznačené na tzv. zelenej karte. Poistenie vozidiel v iných krajinách je veľmi podobné tomu nášmu – viac k téme.

Bonus a malus

Bonus je odmena za priaznivý škodový priebeh v podobe nižšieho poistného. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o zvýhodnenie pre majiteľa vozidla, ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť. Ak by ste však nehodu spôsobili, tak sa bonus odoberá, resp. sa uplatňuje tzv. malus, ktorý teda znamená prirážku k poistnému za nepriaznivý škodový priebeh poistenia.

Systém uplatňovania bonusu a malusu sa dostal aj do novely zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti od apríla 2015. Hlavnou úlohou tohto systému by mala byť motivácia vodičov jazdiť bezpečnejšie.

Mali ste poistnú udalosť?Poistná udalosť

Poistná udalosť je udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, v tomto prípade vozidlo. Ak ste spôsobili nehodu, mali by ste túto udalosť nahlásiť poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP kalkulačkou a samozrejme jej odovzdať aj spísanú správu o nehode. Naopak, ak ste poškodenou stranou, poistnú udalosť by ste mali nahlásiť poisťovni vinníka nehody. Keďže povinné zmluvné poistenie pokrýva škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú iným účastníkom cestnej premávky, v prípade, ak ste vinníkom nehody, poisťovňa zlikviduje poistnú udalosť a škodu preplatí priamo poškodenej strane.

Slovenská kancelária poisťovateľov

Je to je samostatná organizácia poisťovateľov, poskytujúcich povinné zmluvné poistenie, zriadená zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení. Spravuje garančný fond, vykonáva hraničné poistenie, vedie register PZP, zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s jej členstvom v medzinárodnej Rade kancelárií atď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *