Na čo si dávať pozor pri PZP?

Dajte si pozor na dôležité veci, ktoré podpisujetePovinné zmluvné poistenie vozidla môžeme považovať za jedno z najpredávanejších poistení na Slovensku. Je to tak aj z toho dôvodu, že povinné zmluvné poistenie má samostatný zákon, v ktorom sa hovorí, že toto poistenie musí mať uzavreté každý držiteľ motorového vozidla, motocykla, prípojného vozíka či iného špeciálneho vozidla, ktorému sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie alebo obdobný preukaz. Pri jeho uzatváraní by ste preto mali pamätať na niekoľko dôležitých zásad, aby ste sa vyhli neskorším problémom. V nasledujúcich riadkoch si o niektorých z nich povieme niečo viac.

Uzatvorenie

Čo sa týka povinného zmluvného poistenia, mali by ste si byť vedomí niekoľkých skutočností. V súčasnosti je nespornou výhodou, že povinné zmluvné poistenie môžete uzavrieť aj online. Túto službu už ponúkajú všetky poisťovne a táto možnosť je čoraz využívanejšia aj klientmi. Poisťovne túto službu ponúkajú aj cez sprostredkovateľov povinného poistenia. Vyskúšať môžete aj uzavretie PZP cez uzavripzp.sk. Na stránke uzavripzp nájdete nielen množstvo informácií o povinnom zmluvnom poistení, ale taktiež nástroj PZP kalkulačka, prostredníctvom ktorej si nájdete najlepšie ponuky na uzavretie poistenia, pričom hneď môžete aj o vybrané poistenie požiadať.

Predaj cez internet má však svoje špecifiká a upravuje ho Občiansky zákonník. V §800 ods. 2 sa píše, že poistnú zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia. Pri predaji cez internet máte možnosť odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní bez udania dôvodu. Pamätajte však, že pri poistení online nie ste poistení dovtedy, kým ste nezaplatili sumu za poistné. Existuje totiž rozdiel medzi platnosťou poistenia a účinnosťou poistenia. Samotné poistenie môže vzniknúť momentom uzatvorenia na internete, resp. vyplnením objednávkového formuláru, avšak kým nie je uhradené poistné, poisťovňa nemôže klientovi regresne uhradiť spôsobenú škodu, ktorú spôsobil inému účastníkovi. To znamená, že ak síce uzatvoríte poistnú zmluvu, ale neuhradíte poistné, škoda, ktorú pri takomto poistnom vzťahu spôsobíte bude poisťovňou preplatená poškodenému, ale následne si ju poisťovňa bude vymáhať od vás. Naše odporúčanie teda znie, aby ste v čo najkratšej dobe po uzatvorení PZP uhradili poistnú sumu v plnej výške.

Neuzavrieť povinné zmluvné poistenie za vaše vozidlo sa vám nevyplatí. Všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, odbor dopravy a taktiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Títo zároveň aj vymáhajú dlžné poistné, samozrejme vám zaúčtujú aj pokutu za omeškanie. Ak by ste sa stali účastníkom nehody, pričom by ste neboli vinníkom a iný automobil by vám spôsobil škodu na vašom vozidle, mali by ste kontaktovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá zistí, kde bolo vozidlo poistené. Všetky poistné udalosti, pri ktorých vozidlo nemá uzatvorené PZP, rieši taktiež táto kancelária.

V prípade nevyplatenej poistnej zmluvy v čase vzniku škodovej udalosti zákon rozlišuje 2 rozdielne prípady:

  • poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného
    do 30 dní. Vtedy má vinník právo na to, aby poisťovateľ za neho plnil škodu poškodenému, túto si však poisťovateľ následne vymáha od daného vinníka.
  • poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného
    viac ako 30 dní. Vtedy má poisťovateľ právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, ktoré musí následne znášať vinník danej škodovej udalosti.

Je viacero poisťovní - vyberte si tú najvýhodnejšiuCena, zľavy, bonusy a asistenčné služby

V súčasnosti poskytuje povinné zmluvné poistenie vozidla na Slovensku 11 poskytovateľov, a to konkrétne tieto poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot. Keďže poskytovateľov je pomerne veľa vzhľadom k možnostiam trhu, poisťovne, aby prilákali nových klientov, zatraktívňujú svoje ponuky. Robia tak formou širokej škály bonusov k PZP zdarma, napr. krytie škôd na dopravnom prostriedku spôsobených živelnou pohromou, poistenie úrazu či trvalých následkov úrazu celej posádky vozidla, krytie škody na vozidle vinníka spôsobenej stretom so zverou, poistenie batožiny či čelného skla vozidla.

Čelné sklo

Preplatenie škody na čelnom skle vozidla z PZP je v súčasnosti takmer nemožné. Aj keď dnes už povinné zmluvné poistenie zahŕňa aj preplatenie tejto škody, je len malá šanca, že by vám poisťovňa túto škodovú udalosť preplatila. Hlavným problémom je, že na úhradu z povinnej poistky by mal poistnú udalosť ohlásiť vinník, ktorého je však v prípade odrazeného kamienka možné len veľmi ťažko identifikovať. Do tohto procesu sa zapojila už aj Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad celým finančným trhom. A aj keď sa v jej stanovisku uvádza, že poisťovňa musí preplatiť poškodenému aj škodu spôsobenú na čelnom skle, poisťovne odmietajú na základe tohto stanoviska aj konať. Preto bude najistejšie, aby ste si čelné sklo poistili samostatne.

Cenu povinného zmluvného poistenia poskytovatelia zatraktívňujú aj viacerými zľavami, ako napr. zľavou za bezškodový priebeh, zľavou pre držiteľov ZŤP preukazu, zľavou za prejav vernosti k danej poisťovni a podobne. V zmysle zákona môže byť zmluva PZP platená ročne, polročne alebo štvrťročne. Pri polročnej či štvrťročnej platbe vám ale poisťovňa pravdepodobne zaúčtuje aj prirážku, čiže vaše poistenie sa tak predraží. Na druhej strane pri ročnej platbe poisťovne poskytujú zľavy. No frekvenciu platby si volíte vždy vy samy.

Pri výbere povinného zmluvného poistenia by ste sa nemali rozhodovať len na základe ceny poistky či poskytnutých zliav, mali by ste si všímať aj faktory nefinančného charakteru. Ako sú napr. dostupnosť poisťovne v mieste vášho bydliska alebo aspoň v blízkosti, taktiež kvalita asistenčných služieb či zákazníckeho servisu. V prípade škodovej udalosti by vás určite nepotešilo, že vaša poisťovňa má zazmluvnený servis v meste vzdialenom aj niekoľko desiatok kilometrov.

Asistenčné služby

Rozsah a kvalita poskytovaných asistenčných služieb v rámci PZP sa líši od poisťovne k poisťovni. Vo všeobecnosti základné asistenčné služby pokrývajú služby ako príchod technika a opravu vozidla na mieste nehody, ak došlo k poruche alebo je vaše vozidlo po nehode nepojazdné. Taktiež zahŕňajú odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, či zabezpečenie náhradného vozidla. V rámci asistenčných služieb by vám poisťovňa mala zabezpečiť aj ubytovanie či uhradiť náklady za spiatočnú cestu v prípade nehody, poruche alebo krádeži vozidla. Asistenčné služby však nie sú poskytované len pri nehode, ale aj pri menej závažných prípadoch. Napríklad pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a podobne.

Poisťovňa vám však nemusí poskytnúť žiadne asistenčné služby. Niektoré poisťovne majú v podmienkach zmluvy napríklad obmedzenie veku vozidla, čiže sa asistenčné služby netýkajú starších vozidiel. PZP má aj svoje geografické obmedzenia, týkajúce sa hlavne nehôd v zahraničí. Ak sa vám nehoda  stala mimo Slovenskej republiky a krajín EÚ, tak tam vám poisťovňa asistenčné služby určite neposkytne. Asistenčné služby vám poisťovňa neposkytne ani v prípade, že ste porušili dopravné predpisy, prekročili ste rýchlosť, bol u vás zistený alkohol alebo požitie omamných látok, prípadne je vaše vozidlo v nevyhovujúcom technickom stave.

Dajte koniec nevýhodným podmienkamVýpoveď

Na záver by sme vás chceli upozorniť aj na proces ukončenia, resp. výpovede povinného zmluvného poistenia, keďže pri tomto procese je potrebné dávať si pozor na viaceré náležitosti. Ak chcete zmeniť vašu poisťovňu v priebehu poistenia, mali by ste najskôr vypovedať poistnú zmluvu a to v zákonom stanovenej lehote a podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, je potrebné ju podať písomnou formou osobne alebo poštou, a to minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom výpoveď už musí byť v tomto čase fyzicky u poisťovateľa.

Taktiež je potrebné myslieť na to, že ak kupujete ojazdené auto, zmenou majiteľa povinné zmluvné poistenie zaniká. Podľa zákona o PZP poistenie zodpovednosti zaniká zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. V prípade, že ste predávajúci, žiadosť o výpoveď PZP dokladujte kúpnopredajnou zmluvou alebo si z dopravného inšpektorátu zabezpečte potvrdenie, že už nie ste držiteľom vozidla. Ak ste kupujúci, musíte pamätať na to, že dňom prepisu si musíte zakúpiť vlastné povinné zmluvné poistenie vozidla, keďže to predchádzajúce zaniklo.

Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen v prípade, že chcete vymeniť poisťovňu alebo ste vaše auto predali. Dôvodov je viacero, napr. uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii, tiež vyradením z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *